­

March 2018

Bewijs van een leningsovereenkomst: laat u niet vangen door een SMS

March 5th, 2018|

Overeenkomstig art. 1341 BW dient in burgerlijke zaken (waarbij een particulier betrokken is) voor alle zaken die de som of de waarde van € 375,00 overschrijden, een geschrift te worden opgesteld.

Zo ook voor de leningsovereenkomst voor een bedrag dat groter is dan € 375,00. Door art. 1326 BW worden voor een leningsovereenkomst overigens nog een […]

Architect schuldig aan deelneming doorbreking stakingsbevel bouwheer

March 5th, 2018|

Door de uitvoering van verbouwingswerken zonder te beschikken over een stedenbouwkundige vergunning, werd aan de bouwheer een stakingsbevel opgelegd.

Nadien werd de architect verzocht om een regularisatievergunning voor de uitgevoerde werken te bekomen.

Na het verkrijgen van de regularisatievergunning werden door de bouwheer een aantal werken uitgevoerd in strijd met de regularisatievergunning, wat door de inspectie werd […]

Heffing leegstand / verwaarlozing – Overmacht – Bekomen van een stedenbouwkundige vergunning

March 5th, 2018|

Huidige interessante casus handelt over de aankoop van onroerend goed dat als verwaarloosd is geïnventariseerd, met de bedoeling om onmiddellijk een nieuw vastgoedproject te ontwikkelen. In de procedure tot het bekomen van een stedenbouwkundige aanvraag loopt het evenwel mis. De opeenvolgende ontwerpen van de bouwlustige stuiten telkenmale op bezwaar met een onvermijdelijk tijdsverlies. En daardoor […]

September 2017

Het nieuwe erfrecht

September 6th, 2017|

Het nieuwe erfrecht is een feit.

De wet werd op 20 juli 2017 met een ruime meerderheid in de Kamer aangenomen en op 1 september 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Wat verandert er concreet?

Voor de kinderen:

° De kinderen hebben recht op een minimumdeel van de nalatenschap, i.e. de reserve. Het gevolg is dat u over een […]

August 2017

Erkenning voor uitvoeren van overheidsopdrachten voortaan ook verplicht voor alle onderaannemers

August 18th, 2017|

Voorheen diende enkel de hoofdaannemer die een overheidsopdracht voor de aanneming van werken boven een bepaalde prijs wilde uitvoeren, erkend te zijn overeenkomstig de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.

Voor zijn medecontractanten en onderaannemers gold deze erkenningsregeling niet.

Om de strijd tegen sociale dumping aan te gaan, geldt […]

June 2017

Omschakeling naar de omgevingsvergunning opnieuw uitgesteld

June 14th, 2017|

Op 23 februari 2017 trad de regelgeving omtrent de omgevingsvergunning in werking.

Deze nieuwe regelgeving, die onder meer zorgt voor de harmonisatie van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning tot één omgevingsvergunning, bepaalt eveneens dat de omgevingsvergunningsprocedure zoveel mogelijk digitaal moet verlopen, en dit via het nieuwe digitale dossierbehandelingsplatform voor omgevingsvergunningen, oftewel het “Omgevingsloket”.

Omdat bleek dat […]

Wet Breyne. Wat gedaan bij de voorlopige oplevering van de privatieve delen indien de gemeenschappelijke delen nog niet zijn afgewerkt?

June 12th, 2017|

In de praktijk vindt de voorlopige oplevering van de privatieve delen doorgaans plaats voor de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen. De vraag kan gesteld worden of men de voorlopige oplevering van de privatieve delen kan weigeren om reden dat de gemeenschappelijke delen nog niet zijn afgewerkt. De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel […]

May 2017

Is uw bouwgrond plots een beschermd bos en welke gevolgen heeft dit voor u?

May 18th, 2017|

Bij Besluit van 31 maart 2017 heeft de Vlaamse Regering een ontwerpkaart van de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen (MKWB) in Vlaanderen voorlopig vastgesteld.

De MKWB zijn bossen die extra bescherming behoeven omdat ze niet gelegen zijn in groene gebieden (zoals natuur-, bos-, reservaat- of parkgebied), maar in woongebieden, industriegebieden, recreatiegebieden, landbouwgebieden of in andere niet-groene bestemmingen.

Het is dus mogelijk […]

February 2017

Nieuw: De elektronische aangetekende zending

February 8th, 2017|

De digitalisering van ons dagelijkse handelen zet zich met rasse schreden voort.

De wet op de elektronische identificatie werd afgekondigd op 21 juli 2016 . Deze is principieel in werking getreden op 28 september 2016 maar pas in januari 2017 verschenen de eerste toepassingen in de praktijk.

België is zo de eerste Europese lidstaat die de Europese […]

Online registratie van huurovereenkomsten mogelijk

February 8th, 2017|

Sedert 2 januari 2017 kan men huurcontracten op elektronische wijze ter registratie aanbieden.

Voor de individuele burgers betreft de elektronische registratie van huurcontracten een mogelijkheid die zij kunnen benutten naast de reeds bestaande klassieke wijze van registratie op het registratiekantoor. Voor de grote institutionele verhuurders en de georganiseerde tussenpersonen, die met de Federale Overheidsdienst Financiën een samenwerkingsprotocol […]