Administratief recht – Overheidsopdrachten – Milieurecht – Stedenbouw – Ruimtelijke ordening

 
 

Deze tak van het recht behelst de ingewikkelde verhouding tussen de overheid en de rechtsonderhorige op administratiefrechtelijk vlak.

Wegwijs geraken in het kluwen van regels die “Staat en Stad” opleggen is niet evident.

De geschillen met de overheid worden beslecht via georganiseerde beroepsinstanties dan wel gespecialiseerde administratieve rechtscolleges (Deputatie, Raad voor Vergunningsbetwistingen, Milieuhandhavingscollege, Raad van State..).

Er is geen tak van het recht die zo onderhevig is aan wijzigingen en veranderingen.

FIRMUS Advocaten gaat prat op haar jarenlange ervaring in dit complex rechtsdomein. U kan bij ons terecht voor onder andere:

  • Omgevingsvergunningen (milieu, stedenbouw en integraal handelsvestigingsbeleid)

  • Ruimtelijke uitvoeringsplannen, grond- en pandenbeleid, erfgoedbescherming, milieueffectenrapportage;

  • Overheidsopdrachten;

  • Onteigening;

  • Grondverzet en de toepassing van het Bodemdecreet;

  • Leegstand en verkrotting;

  • Administratieve delicten;

  • Andere publiekrechtelijke materies;

  Leden van de werkgroep Administratief recht - overheidsopdrachten -  milieurecht - stedenbouw - ruimtelijke ordening:

Ria Hens

Ria Hens

Hilde vermeiren

Hilde vermeiren

Charlotte Philipsen

Charlotte Philipsen

Robin Duyck

Robin Duyck

Artikels over Administratief recht - overheidsopdrachten -  milieurecht - stedenbouw - ruimtelijke ordening: