De buitengewone kosten van uw kind verduidelijkt

Elk van de ouders is verplicht om bij te dragen in het onderhoud en de opvoeding van hun gemeenschappelijke kinderen. De bijdrage van elkeen is recht evenredig met diens middelen. Diegene die meer verdient, draagt in theorie dus een grotere (financiële) last.

Een relatiebreuk maakt wel een einde aan de relatie, maar niet aan de verplichting om voor de kinderen te zorgen, zelfs al heeft men geen of minder contact met het kind. De ouder die het meeste verdient, zal daarom vaak een onderhoudsbijdrage (alimentatie) betalen aan de andere ouder. Deze zal fluctueren in meer of minder naarmate het kind langer bij de ene of andere ouder verblijft.

Gewone vs. buitengewone kosten

Bij de berekening van onderhoudsbijdrage maakt men een onderscheid tussen de gewone (verblijfsgebonden) kosten en de buitengewone (verblijfsoverstijgende) kosten van het kind:

  • De gewone, verblijfsgebonden kosten zijn “de gebruikelijke kosten met betrekking tot het dagelijkse onderhoud van het kind”. Men bedoelt de kosten die men heeft omdat het kind deel uitmaakt van uw gezin en die moeilijk afzonderlijk te identificeren zijn. Te denken valt aan kosten van wekelijkse boodschappen, voeding of verblijf. Er bestaan verschillende methodes om deze te berekenen.

  • De buitengewone, verblijfsoverstijgende kosten zijn “de uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijke budget voor het dagelijkse onderhoud van het kind dat desgevallend als basis diende voor de vaststelling van de onderhoudsbijdragen, overschrijden”. Te denken valt aan de kosten van een consultatie bij een arts-specialist, de aanschaf van een beugel en het behalen van het rijbewijs of hogere diploma’s.

De buitengewone kosten worden doorgaans afzonderlijk verrekend tussen beide ouders, naast de eventuele maandelijkse onderhoudsbijdrage. In de praktijk zal men eerder alles wat geen buitengewone kost is, als gewone kost aanmerken, waardoor vooral de definitie van de buitengewone kosten veel stof doet opwaaien.

Het behoeft geen betoog dat overleg over buitengewone kosten tussen ex-partners niet steeds van een leien dakje verloopt en zelfs ernstig kan escaleren. Zeker nu het meestal gaat om kosten van een andere grootorde dan de gewone kosten.

Wettelijke lijst van buitengewone kosten

Recent heeft de wetgever ingegrepen door het uitwerken van een wettelijke lijst van buitengewone kosten in het “Koninklijk besluit van 22 april 2019 tot vaststelling van de buitengewone kosten die voortvloeien uit artikel 203, §1 van het Burgerlijk Wetboek en de wijze van tenuitvoerlegging ervan”.

Hiermee werd een default-regeling ingevoerd die geldt indien er niet van wordt afgeweken bij overeenkomst of rechterlijke beslissing. Het gaat om een indicatieve, verduidelijkende lijst, zodat het nog steeds mogelijk is om de buitengewone kosten zelf in te vullen. Deze lijst vindt u in bijgevoegd document.

Niettemin moet benadrukt worden dat deze vernieuwing er niet zal voor zorgen dat elke discussie over de buitengewone kosten van de baan is. Ouders dienen nog steeds voorafgaand overleg te plegen en hun goedkeuring te geven over het al dan niet maken van de kost. Enkel bij “hoogdringendheid of bewezen noodzakelijkheid” is een voorafgaand overleg en akkoord niet vereist.

Ten slotte voorziet de Koning richtlijnen voor de manier van afrekening van de buitengewone kosten. Deze worden in beginsel driemaandelijks afgerekend, dienen te worden gestaafd met stukken en betaald binnen de vijftien dagen na mededeling van de afrekening en stukken.

***

Hoewel de wet sinds kort houvast biedt, zal het overleg over en de afrekening van buitengewone kosten mogelijks nog steeds een conflictgevoelig aspect van de relatiebreuk uitmaken. Communicatie tussen ouders blijft essentieel.

Elke gezinssituatie is anders en verdient juridisch maatwerk.

Voor al uw vragen omtrent samenwonen, huwelijk, echtscheiding, de verblijfsregeling van uw kind of onderhoudsbijdragen en de berekening ervan, kunt u terecht bij onze cel Familierecht - familiaal vermogensrecht.