Wet van 22.4.2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering (B.S. 8.5.2019) in werking vanaf 1 september 2019

Sinds 1.9.2019 is het toepassingsgebied van en vooral de toegankelijkheid tot de rechtsbijstandsverzekering aanzienlijk uitgebreid. De nieuwe Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering werd van kracht op 1 september 2019 en voorziet in de minimale voorwaarden waarin een polis rechtsbijstand cumulatief dient te voldoen opdat de premie in aanmerking zou komen voor een fiscale aftrek (W.I.B 1992). De rechtsbijstandsverzekeraars die zulke polis rechtsbijstand aanbieden, dienen hierin een aantal minimumwaarborgen op te nemen die zich zowel in het burgerlijk recht (contracten/familie/extra-contractueel), het fiscaal recht, het administratief recht als het consumentenrecht situeren. Deze wet heeft tot doel de rechtsbijstandsverzekeringen toegankelijker te maken door er een belastingsvermindering aan te koppelen.

De voorwaarden

De verzekeringnemer is diegene die zijn gewone verblijfplaats heeft in België, zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) of partner, met uitbreiding van alle bij de verzekeringnemer inwonende en gedomicilieerde personen, met uitzondering van dienstboden of huispersoneel. Indien de verzekerde personen tijdelijk elders verblijven, blijft de waarborg behouden.

De waarborg dient minimaal volgende zaken te dekken:

  1. De vorderingen tot schadevergoeding gegrond op een contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid;

  2. De strafrechtelijke verdediging van de verzekerde, uitgezonderd de misdaden en de gecorrectionaliseerde misdaden. In dit laatste geval is er slechts dekking voor zover de verzekerde definitief wordt vrijgesproken, buiten vervolging wordt gesteld bij een gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan of in geval van verjaring;

  3. De verdediging van de buitencontractuele burgerlijke belangen van de verzekerde bij belangenconflict met zijn BA-verzekering;

  4.  De geschillen die ressorteren onder het fiscaal recht;

  5. De geschillen die ressorteren onder het administratief recht;

  6. De geschillen die betrekking hebben op het arbeidscontract of op het statuut van rijkspersoneel of ambtenaar of gelijkaardige statuten, hierin begrepen de geschillen die betrekking hebben op het sociaal statuut van zelfstandigen;

  7. De geschillen die ressorteren onder het recht inzake verbintenissen uit overeenkomst in de ruime zin, daaronder begrepen het consumentenrecht;

  8.  De geschillen die ressorteren onder het erf-, schenkings- en testamentrecht;

  9. De eerste echtscheiding (ook: einde van een wettelijk samenwonen) die begint tijdens de waarborgtermijn van de overeenkomst en alle geschillen met betrekking tot goederen of personen die daaruit voortvloeien.

  10. De eerste bemiddeling in familiezaken voor de geschillen die ressorteren onder het personen- en familierecht, waaronder meningsverschillen die tijdens de waarborgtermijn zouden opduiken met betrekking tot het onderhoud, de opvoeding, het recht op het hoofdzakelijke verblijf en het secundaire verblijf of het recht op persoonlijk contact met de kinderen.

De uitsluitingen

De wet voorziet tevens een aantal gevallen die kunnen worden uitgesloten van de waarborg, zoals geschillen waarbij de verzekerde optreedt als eigenaar, huurder of bestuurder, de geschillen die het gevolg zijn van daden van grove of opzettelijke schuld in hoofde van de verzekerde zoals opzettelijke slagen en verwondingen, moord, doodslag, agressie, vechtpartijen, racisme, xenofobie, dronkenschap, stedenbouwkundige overtredingen, alsook geschillen die het gevolg van zijn wanbetaling zonder betwisting, etc.

Welke kosten worden gedekt onder de polis?

Onder dekking van de waarborg vallen de kosten en erelonen van advocaten, gerechtsdeurwaarders deskundigen, bemiddelaars, arbiters, kosten van tenuitvoerlegging, etc.. De maximumwaarborg bedraagt € 13.000,00 voor burgerlijke zaken en € 13.500,00 voor strafzaken met dien verstande dat deze contractueel kan worden verminderd tot € 3.375,00 per verzekerde persoon voor een geschil m.b.t. een echtscheiding of tot € 6.750,00 per verzekerd persoon voor contractuele geschillen m.b.t. de goede uitvoering van bouwen, verbouwen, renoveren, afbraak van een onroerend goed, waarvoor het optreden van een architect vereist is dan wel de toelating van de bevoegde overheid, etc.

Besluit

Het ‘toegankelijker maken’ van de rechtsbijstand bestaat in het feit dat er een belastingvermindering wordt verleend voor de premies die de belastingplichtige tijdens het belastbare tijdperk werkelijk heeft betaald voor een rechtsbijstandsverzekering.
Premiebetalingen tot een bedrag van 195 euro per belastbaar tijdperk komen voor de belastingvermindering in aanmerking.
De belastingvermindering is gelijk aan 40% van het in aanmerking te nemen bedrag en deze belastingvermindering wordt verleend op basis van een door de verzekeraar uitgereikt jaarlijks attest.

Voor vragen omtrent de toepassing van deze wet of andere verzekeringaspecten kan u steeds terecht bij onze werkgroep Aansprakelijkheidsrecht – verzekeringsrecht.