Expertise

 

De advocaten van FIRMUS leggen zich toe op het ondernemend vastgoed: het onroerend goed in al haar juridische facetten.

Wij verlenen juridische bijstand aan aannemers, bouwheren en particulieren, eigenaars, projectontwikkelaars, vastgoedmakelaars, architecten en studiebureaus, veiligheidscoördinatoren… Kortom: aan alle actoren betrokken bij het vastgoed in de brede zin van het woord.

 

Bouwrecht – aannemingsrecht – zakenrecht

Een bouwondernemer wil bouwen, niet procederen. Daarom begeleiden we u juridisch tijdens elke fase van uw project en dit voor alle aspecten van het bouw- en aannemingsrecht, van eigendom en vruchtgebruik tot erfdienstbaarheden en alle andere zakelijke rechten.

 

Administratief recht – overheidsopdrachten – milieurecht – stedenbouw – ruimtelijke ordening

Deze tak van het recht behelst de ingewikkelde verhouding tussen de overheid en de rechtsonderhorige op administratiefrechtelijk vlak.

 FIRMUS Advocaten staat haar cliënteel sedert jaar en dag bij in het ontcijferen en naleven van de regels die “Staat en Stad” u oplegt. 

 

Verbintenissenrecht – bijzondere overeenkomsten – contracten

In onze maatschappij worden dagelijks overeenkomsten gesloten en verbintenissen aangegaan.

FIRMUS Advocaten biedt u bijstand, zowel bij de negotiatie, redactie en uitwerking van contracten als bij het behandelen van conflicten die hierbij kunnen ontstaan.

 Handels-, economisch en insolventierecht

FIRMUS Advocaten staat u ook bij in het reilen en zeilen van uw onderneming, het invorderen van facturen, het oplossen van commerciële geschillen en de redactie en negotiatie van allerhande handelsovereenkomsten.

 

Agrarisch recht – pachtrecht – hippisch recht

Ook het landbouwgebeuren hebben de advocaten van FIRMUS onder de knie.

Er is geen sector die zo onderhevig is aan verandering en bijgevolg gebukt gaat onder bijzondere wetgeving. Bij FIRMUS kan u beroep doen op advocaten die deze evolutie mee hebben opgevolgd en er zich met veel interesse in hebben gespecialiseerd.

 

Aansprakelijkheidsrecht – verzekeringsrecht

Het aansprakelijkheids- en het verzekeringsrecht spelen een grote rol wanneer u wordt geconfronteerd met een schadegeval.

FIRMUS Advocaten assisteert haar cliënten bij het vraagstuk van de aansprakelijkheid, het bekomen van een billijke schadevergoeding, verzekeringsdekking en dergelijke meer.

 Familierecht – familiaal vermogensrecht

FIRMUS Advocaten adviseert u bij diverse familiale aangelegenheden, waaronder het samenleven, het huwelijk, de adoptie, de echtscheiding en andere persoonlijke gebeurtenissen.

Ook vermogensplanning en erfrechtelijke aangelegenheden behoren tot onze competenties.

 

Verkeersrecht

Wordt u vervolgd voor een verkeersovertreding of bent u slachtoffer van een verkeersongeval? FIRMUS Advocaten behartigt de belangen van alle actoren in het verkeer en staat u bij tijdens de gerechtelijke procedure en de eventuele afhandeling van het verzekeringsaspect.

 

Bijzonder strafrecht

De advocaten van FIRMUS hebben een uitgebreide ervaring in het verdedigen van cliënten die middels allerhande administratieve en correctionele procedures worden vervolgd voor het overtreden van bijzondere wetten.

Het kantoor assisteert tevens slachtoffers van een misdrijf die zich burgerlijke partij wensen te stellen en vergoed willen worden voor de door hen geleden schade.